Club 5* - Podmienky členstva

1. Popis služby

 1. Služby klubu CLUB 5* PREMIUM a CLUB 5* EXCLUSIVE vám poskytuje spoločnosť STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35709596, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sro, vl. č. 13917/B (ďalej len “STUDIO MODERNA”).
 2. Poplatok za ročné členstvo v CLUB 5* PREMIUM s programom SPHERE: 27,99 € (s DPH). Predĺžené členstvo v CLUB 5* PREMIUM SILVER podľa čl. 2, bod 5: 22,99 € (s DPH). Poplatok za dvojročné členstvo v CLUB 5* EXCLUSIVE s programom SPHERE: 39,99 € (s DPH). Poplatok za predĺžené dvojročné členstvo v CLUB 5* EXCLUSIVE s programom SPHERE podľa čl. 2 bod 5: 37,99 € (s DPH).
 3. Členovia klubu CLUB 5* PREMIUM a CLUB 5* EXCLUSIVE (ďalej len „člen CLUB 5*“) môžu využívať špeciálne výhody, ktoré im členstvo prináša, napríklad zľavy na vybrané výrobky, darčeky k niektorým objednaným produktom, špeciálne bezplatné telefónne číslo pre priamu komunikáciu so spoločnosťou STUDIO MODERNA, ako aj ďalšie iné výhody a bonusy, ktoré budú uvádzané na internetových stránkach www.club5.sk, www.delimano.sk, www.walkmaxx.sk, www.dormeo.sk, www.topshop.sk a www.wellneo.sk (ďalej len „webové stránky“); takisto v predajniach, ktorých adresy nájdete na uvedených webových stránkach, príležitostne v reklamnom spote, resp. v rádiu. Výhody členstva v CLUB 5* si môžu uplatniť aj rodinní príslušníci členov (príbuzní v priamom rade – rodičia, deti, manžel, manželka), avšak program Sphere card môže využívať len člen CLUB 5*, na ktorého meno je karta vystavená.

 

2. Vznik a trvanie členstva

 1. Členom CLUB 5* sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
 2. Členstvo v CLUB 5* vzniká dňom vystavenia faktúry a zákazník ho môže využívať po uhradení členského poplatku. Výška členských poplatkov je uvedená v aktuálnom cenníku na webovej stránke www.club5.sk. Členský poplatok pre registráciu v CLUB 5* PREMIUM zaručuje platnosť členstva na 12 mesiacov. Členský poplatok pre registráciu v CLUB 5* EXCLUSIVE zaručuje platnosť členstva na 24 mesiacov.
 3. Výšku členského poplatku a podmienky jeho úhrady určí spoločnosť STUDIO MODERNA a zverejní ich tak, aby sa s nimi mohli všetci súčasní aj potenciálni členovia CLUB 5* oboznámiť (na uvedených internetových stránkach alebo telefonicky na čísle 0800 555 000).
 4. Zaplatením členského poplatku sa člen CLUB 5* zaväzuje dodržiavať tieto podmienky členstva a ďalej takisto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú prístupné na internetovej stránke www.club5.sk spoločnosti STUDIO MODERNA.
 5. Členstvo v CLUB 5* je možné predĺžiť a získať vyššiu úroveň členstva. Predĺženie členstva v CLUB 5* PREMIUM je možné najneskôr do 13. mesiaca od zakúpenia základného členstva (po uplynutí uvedenej lehoty už nie je možné získať predĺžené členstvo CLUB 5* PREMIUM). Predĺženie členstva v CLUB 5* EXCLUSIVE je možné najneskôr do 25. mesiaca od zakúpenia základného členstva (po uplynutí uvedenej lehoty už nie je možné získať predĺžené členstvo CLUB 5* EXCLUSIVE). Predĺženie členstva v CLUB 5* PREMIUM a CLUB 5* EXCLUSIVE je možné vzájomne kombinovať. Získanie predĺženého členstva CLUB 5* EXCLUSIVE je možné aj splnením podmienky pre predĺženie členstva v CLUB 5* PREMIUM a naopak.

 

3. Členské číslo zákazníka a čerpanie výhod

 1. Každý člen CLUB 5* dostane osobné členské číslo, ktoré ho oprávňuje využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v CLUB 5*. Členské číslo je uvedené na identifi kačnej karte člena CLUB 5*
 2. Aktuálne využiteľné výhody budú členovi CLUB 5* vždy oznámené v rámci konkrétnej ponuky tovaru alebo služieb na adresu člena CLUB 5*, resp. telefonicky alebo e-mailom, a vždy budú uverejnené na webových stránkach.
 3. Strata členskej karty musí byť nahlásená na telefónnom čísle 0800 555 000. V lehote 15 dní odo dňa oznámenia straty vám spoločnosť STUDIO MODERNA vystaví novú kartu s rovnakým číslom.
 4. Zľavy poskytované prostredníctvom CLUB 5* nie je možné kumulovať s inými akciami spoločnosti STUDIO MODERNA.
 5. Členská karta môže byť použitá na výrobky defi - nované ako produkty, na ktoré sa vzťahujú výhody členstva v CLUB 5*. Tieto produkty budú označené cenou pre člena CLUB 5*.

 

4. Ochrana osobných údajov

 1. Člen CLUB 5* potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v súvislosti so vznikom členstva v CLUB 5*, predovšetkým kontaktné údaje, sú pravdivé a presné.
 2. Člen CLUB 5* zaplatením členského poplatku potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami členstva CLUB 5*, a súhlasí, že osobné údaje uvedené v objednávke bude spracúvať prevádzkovateľ STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35709596, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES pre účely evidencie členstva v CLUB 5*. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania členstva v CLUB 5*, ktoré môže člen CLUB 5* kedykoľvek písomne zrušiť. Zároveň má právo na prístup k osobným údajom, na opravu, resp. doplnenie údajov, na výmaz údajov (byť zabudnutý), na prenositeľnosť údajov, právo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa zákona.
 3. Ak člen CLUB 5* poskytol spoločnosti STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35709596, ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely a na informovanie o dostupnosti produktov, budú jeho údaje spracúvané po dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia. Svoj súhlas môže člen CLUB 5* kedykoľvek písomne odvolať a zároveň má právo na prístup k osob-ným údajom, na opravu, resp. doplnenie údajov, na výmaz údajov (byť zabudnutý), na prenositeľnosť údajov, právo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profi lovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu, právo na obmedzenie spracovávania údajov, právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profi lovania a právo podať návrh na začatie konania podľa zákona.

Svoje práva môže člen CLUB 5* uplatniť osobne na adrese STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava alebo:

- telefonicky: +421 (2) 59 220 750

- e-mailom: info@club5.sk.

Prípadne môžete kontaktovať našu poverenú zodpovednú osobu dpo.sk@studio-moderna.com

 

5. Zánik členstva

1. Členstvo v CLUB 5* zaniká:

- neuhradením členského poplatku po obdržaní faktúry,

- uplynutím doby, na ktorú bol zaplatený členský poplatok, alebo

- vylúčením člena CLUB 5* spoločnosťou STUDIO MODERNA (pozri odsek 2 tohto bodu).

2. Spoločnosť STUDIO MODERNA môže vylúčiť člena CLUB 5* písomným oznámením, a to iba z nižšie uvedených dôvodov:

- člen CLUB 5* uviedol v súvislosti so vznikom členstva nepravdivé alebo neúplné informácie;

- člen CLUB 5* akýmkoľvek spôsobom zneužije členstvo alebo práva z neho vyplývajúce;

- člen CLUB 5* poskytne heslo oprávňujúce využívať všetky výhody členstva tretej osobe, ktorá nie je rodinným príslušníkom člena CLUB 5* (nie je príbuzným v priamom rade – rodičia, deti, manžel, manželka);

- člen CLUB 5* akýmkoľvek spôsobom spôsobí akúkoľvek ujmu spoločnosti STUDIO MODERNA alebo samotnému klubu CLUB 5*, a to predovšetkým hmotnú škodu alebo nemajetkovú ujmu na dobrom mene či povesti.

Členstvo v tomto prípade zaniká tretím dňom po odoslaní oznámenia (poštou) o vylúčení člena z CLUB 5* na poslednú STUDIO MODERNA známu adresu člena CLUB 5*.

3. V  prípade  predčasného  zániku  členstva  v CLUB 5* nemá bývalý člen nárok na žiadnu kompenzáciu zaplateného členského poplatku ani jeho časti.

 

6. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť STUDIO MODERNA zaisťuje trvalý verejný prístup k aktuálnemu zneniu Podmienok členstva v CLUB 5* na internetových stránkach www.club5.sk, www.topshop.sk, www.dormeo.sk, www.delimano.sk, www.walkmaxx.sk, www.wellneo.sk a tiež v predajniach, ktorých adresy nájdete na uvedených webových stránkach alebo na telefónnom čísle 0800 555 000.
 2. Spoločnosť STUDIO MODERNA si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky členstva, rovnako ako aj Všeobecné obchodné podmienky. Akúkoľvek zmenu je však povinná okamžite zverejniť na vyššie uvedených webových stránkach. Všetky zmeny sú platné a účinné odo dňa zverejnenia týchto zmien na vyššie uvedených webových stránkach, pokiaľ nie sú doručené členovi CLUB 5* pred týmto dátumom.
 3. Kontaktné údaje pre komunikáciu so spoločnosťou STUDIO MODERNA sú nasledujúce: STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/59220200, www.club5.sk, info@club5.sk.

 

Podmienky členstva v CLUB 5* sú platné od 14.3.2022.

Doprava zadarmo pri platbe online!